Comparteix:

Taula de mobilitat de les Universitats

Formada pels representants del Districte de Les Corts i la Direcció de Mobilitat (Ajuntament de Barcelona), la Universitat de Barcelona (UB) i la UPC.

Actuacions

Nivell 1: Millores generals de la mobilitat universitària

Es considera l’entorn universitari com a zona d’innovació i implementació de nous sistemes de mobilitat sostenible. Es treballarà conjuntament en desenvolupar projectes de diferents àmbits a tal efecte. Les línes de treball s'emmarquen en aquests objectius.

  • Participació activa de la comunitat universitària.
  • Augmentar la quota modal en transport públic i vehicles no motoritzats
  • Fomentar l’ús de la bici privada i l’aparcament de bici segur
  • Disminuir les emissions associades a la mobilitat
  • Zero accidents
  • Equitat en la mobilitat
  • Garantir 100 % accessibilitat
  • Augment ocupació de vehicles

Nivell 2: Millores concretes

Accions per part de l'Ajuntament de Barcelona relatives a la senyalització de recorreguts específics, ordenació d'aparcaments en zones pròximes al Campus, arranjament de voreres, etc.

Si tens una proposta de millora, fes-nos-la arribar!

Classificació de les actuacions/tipus de millora de la mobilitat

Llistat d'actuacions realitzades i pendents

Regulació del trànsit. Mesures que tendeixen a organitzar i distribuir el flux circulatori de vehicles i vianants en relació al temps. Exemples de regulació del trànsit serien la regulació semafòrica, els senyals de “Stop” i “Cedeixi el pas”, limitació horària de l’estacionament de vehicles, etc.

Senyalització. La senyalització és un conjunt de signes tipogràfics, pictogrames, colors i formes que contenen un missatge concret, comprensible per als usuaris de la via, i necessari per a ordenar i regular la circulació. El seu objectiu principal és augmentar la seguretat, l’eficàcia i la comoditat del conjunt d’usos i usuaris de la via pública.

Accessibilitat. Mesures orientades a garantir els desplaçaments amb facilitat i sense obstacles físics a un lloc concret, és a dir, facilitar la possibilitat d’accedir-hi. L’accessibilitat universal es garanteix quan tota persona, tingui l’estat físic que tingui, pot desplaçar-se a peu, en transport col·lectiu, amb bicicleta o en vehicle adaptat sense posar en risc la seva integritat o la de la resta de ciutadans.

Seguretat viària. Mesures orientades a facilitar la prevenció d’accidents en els desplaçaments i que resulta de diferents circumstàncies, factors, comportaments, etc., com ara el compliment de la normativa de circulació, unes vies ben dissenyades, conservades i senyalitzades o conduir un vehicle en condicions adequades de funcionament i seguretat.

Pacificació del trànsit. Mesures orientades a ajustar la velocitat i intensitat del trànsit motoritzat a nivells compatibles amb l’ús compartit amb vianants i ciclistes. Es tracta de facilitar la convivència dels diferents modes de desplaçament en l’espai públic urbà amb criteris de seguretat i confort.

Objectius

  1. Conèixer la Mobilitat Universitària i establir estratègies per a millorar-la, fomentant la sostenibilitat i el canvi modal a peu, bici i transport públic; partint que la comunitat universitària és receptiva a noves formes de mobilitat.

  2. Estudiar microactuacions de millora de mobilitat (senyalització / regulació / seguretat / etc.), es proposaran mesures i es farà el seguiment de les mateixes.