Actuacions

Actuacions que es duen a terme, seguint el Programa de mesures per a la reducció del consum d'aigua i fer front a la sequera aprovat pel consell de Govern de la UPC en els seus diferents àmbits. L'objectiu és minimitzar i fer més eficient el consum d'aigua als campus i fer un seguiment del progrés de les actuacions. 

Àmbit

Actuació

Iniciat

Completat

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES Condicionament i manteniment dels dipòsits aprofitament d'aigües pluvials existents. Estudi i implementació de nous sistemes d'aprofitament d'aigües pluvials en edificis i campus.
Anàlisi d'aprofitament de xarxes públiques d'aigua regenerada.
Revisió i millora de les xarxes d'abastament d'aigua i de distribució interna de la UPC.
Millora de la xarxa de monitoratge d'aigua. Connectar tots els edificis i equipaments amb un elevat consum d'aigua al SIRENA.
LABORATORIS Identificació dels principals consums d'aigua en els laboratoris.
Compartició de bones pràctiques per reduir el consum d'aigua en les pràctiques docents i en activitats de recerca.
Inclusió del criteri de consum d'aigua en la licitació de nous equips de laboratori.
Establiment d'una metodologia per elaborar plans d'estalvi d'aigua específics per laboratoris, així com un document de mesures.
Adopció de mesures de contingència en cas de reducció de pressió o cabal del subministrament d'aigua.
LAVABOS Posada en marxa d'un protocol per a la detecció de fuites d'aigua als lavabos en col·laboració amb el servei de neteja i la comunitat.
Implantació de mecanismes per reduir el cabal de les aixetes, com són la regulació del temps dels polsadors o la reducció de la pressió de l’aigua.      
Informació a la comunitat per fer una gestió responsable de l’aigua.
Estudi d’altres mesures per reduir el consum d’aigua en els inodors.
JARDINERIA Elaboració d'un pla de gestió del verd i la biodiversitat per als campus de la UPC.
Reforç de criteris en el contracte de jardineria: naturalització de zones de gespa i escocells, selecció d'espècies adaptades a les condicions del clima mediterrani i resistents a la sequera i la contaminació, revisió dels procediments de treball.
Anàlisi de la infraestructura de reg als campus i substitució per sistemes més eficients. Substitució dels sistemes d'aspersió per sistemes de goteig.
NETEJA Identificació dels principals consums d'aigua en l'activitat de neteja.
Implicació del servei de neteja en la detecció de fuites d'aigua.
Informació a la comunitat sobre les mesures implementades en el mètode de neteja, de cara a la reducció del consum d'aigua i productes químics.
FONTS D'AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ

Continuació del desplegament i manteniment de les fonts amb sistema de filtració per tal de garantir l'accés a l'aigua a la comunitat universitària.

No estan permeses les fonts de filtració amb sistemes que generin rebuig d'aigua, com per exemple les fonts d'osmosi, així com els dispensadors d'aigua en garrafa, en coherència amb l'acord del Consell de Govern per a la reducció del consum d'envasos i elements de plàstic d'un sol ús.

INFORMACIÓ , CONSCIENCIACIÓ I IMPLICACIÓ DE LA COMUNITAT Elaboració d'informes periòdics sobre l'evolució del consum d'aigua.
Elaboració d'una campanya de comunicació institucional.
Inclusió del vector aigua en el marc de treball dels Projectes d'Optimització Energètica (POE).
CAMPUSLAB Convocatòria de projectes de docència i recerca en el curs 2023-2024 per a la millora de la gestió de l'aigua als campus, en el marc del programa CampusLab UPC.