Comparteix:

PAS 3: Etiquetatge de residus de laboratori

La UPC posa a disposició dels productors de residus, etiquetes per a cada grup de classificació de residus químics amb la informació necessària del risc del residu així com les dades relatives a la unitat productora de residus.

Cadascun dels bidons/recipients utilitzats per a dipositar residus tòxics i perillosos de laboratori ha de ser convenientment etiquetat per tal que la informació estigui disponible per les persones usuàries del laboratori, els transportistes i el gestor de residus final.

Etiquetes

La persona responsable del residu cal que completi els camps de l’etiqueta:

  • Centre docent (a partir de la qual es completaran camps automàtics)

  • Data d’inici d’envasat.

  • Nom del laboratori.

  • Informació addicional, si s’escau.

Número

Grup

Subgrup

Etiqueta

1 Dissolvents halogenats
2 Dissolvents no halogenats
3 Solucions bàsiques (>5%)
4 Solucions àcides (>5%)
5 Solucions aquoses (<5% producte) Solucions aquoses àcides
Solucions aquoses bàsiques
Solucions aquoses de Crom VI
Solucions aquoses neutres
Solucions aquoses de colorants
Solucions aquoses de fixadors orgànics
6 Olis
7 Sòlids contaminats Sòlids pastosos no halogenats
Sòlids pastosos halogenats
Sòlids contaminats
8 Absorbents Contaminats
9 Envasos buits contaminats Envasos buits contaminats de plàstic
Envasos buits contaminats de metall
Envasos buits contaminats de vidre (no trencat)
10 Reactius de laboratori Reactius de laboratori sòlids
Reactius de laboratori líquids
11 Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses
12 Pintures a l'aigua (sense perillositat)
13 Restes de mercuri
14 Aerosols inflamables
15 Taladrines