Comparteix:

Paper i cartró

Els residus de paper i cartró són generats per tots els membres de la comunitat universitària tot i que a les oficines i espais que disposen d'equips multifunció és on es generen en majors quantitats.

Paper i cartró al contenidor blau

A la UPC generem unes 140 tones anuals de residus de fracció paper i cartó, que es recull als contenidors blaus. Reciclar aquest material contribueix a reduir el consum d’energia i l’emissió de CO2 així com a reduir els residus amb destí a l’abocador.

  • Caixes de cartró. Plega-les per facilitar la feina del servei de neteja.
  • Diaris, revistes, catàlegs, publicacions.
  • Material d’arxiu: carpetes i arxivadors de cartolina o cartró, dossiers, sobres.
  • Notes adhesives.
  • Tot tipus de paper: blanc, reciclat, d’impressora, d’embalar.

Dóna vida als materials. Si el paper i cartró es separa correctament, daquests residus n'obtenim noves caixes, bosses, paper higiènic, i altres productes reciclats.


Paper confidencial. Gestiona'l separadament per garantir la seguretat dels documents.


Procediment - Eliminació de documents a la UPC.

No et confonguis!

El paper de plata i el film es considera un envàs i cal dipositar-lo al contenidor groc, tot havent separat prèviament les restes de menjar.
Separa els materials plàstics i metàl·lics del paper (espirals, paper plastificat,grapes, clips) i llençal's a la paperera de rebuig.
Els sobres amb bombolles contenen una barreja de material que fa difícil el seu reciclatge. Evita’n el seu ús i si en tens diposita’ls a la paperera de rebuig.
El cartró ploma conté cartulina i poliuterà, fet que fa difícil el seu reciclatge. Si en tens diposita’l a la paperera de rebuig.
Gots de paper. Si estan bruts llença'ls a la paperera de rebuig per no dificultar el procés de reciclatge.

Els tovallons i mocadors de paper

Si s’han embrutat amb restes orgàniques (greixos, restes de menjar) cal dipositar-los al contenidor de fracció orgànica.
El paper brut amb cola, pintura, etc. cal dipositar-lo a la paperera de rebuig.