Fracció orgànica

Els residus de matèria orgànica són generats per tots els membres de la comunitat universitària tot i que en els espais habilitats per menjar i beure és on es generen en majors quantitats.

Encerta el color! Fracció orgànica al contenidor marró

A la UPC generem unes 12 tones anuals de residus de fracció resta, que es recull als contenidors de color marró. Separar-los correctament és clau per evitar olors i molèsties als usuaris i facilitar posteriorment el seu compostatge.

  • Restes de menjar.
  • Envasos compostables. Inclou càpsules de cafè compostables.
  • Mocadors de paper usats.
  • Bossetes d'infusions.
  • Tovallons de paper bruts (amb restes orgàniques).
  • Taps de suro.

Dóna vida als materials. El contenidor de fracció orgànica es buida diàriament, d'aquests residus n'obtenim compost.


No et confonguis!


Càpsules de cafè d'alumini no es consideren residus orgànics. Si no pots evitar-ne el seu ús porta-les a la deixalleria o retorna-les al proveïdor. Només en últim terme diposita-les a la paperera de rebuig.

Llapissos, tot i estar fets amb fusta, cal dipositar-los a la paperera de rebuig.

Els tovallons i mocadors de paper

punt-upc-recircula_imatge-punt_organic.png
Si s’han embrutat amb restes orgàniques (greixos, restes de menjar) cal dipositar-los al contenidor de fracció orgànica.
punt-upc-recircula_imatge-punt_rebuig.png
El paper brut amb cola, pintura, etc. cal dipositar-lo a la paperera de rebuig.