Comparteix:

CS07. Estudi de la tarifació de l’estacionament de vehicle privat als campus UPC [Català/English]

Campus saludable. Estudi de sistemes o estratègies de tarifació (pricing strategies) d'estacionament per vehicle privat motoritzat existents, a partir del qual se n'extreguin conclusions i recomanacions per a la seva implementació als campus de la UPC, tenint en compte les singularitats de la pròpia universitat i la segmentació dels usuaris.

English version - Read this thesis proposal in English.

La UPC constitueix una comunitat d’unes 35.000 persones. Com a gran centre generador de mobilitat, el canvi modal de la comunitat universitària (estudiantat i personal) cap a mitjans de transport sostenibles resultaria en un impacte positiu per a la reducció d’emissions. Un dels instruments per incentivar aquesta transició modal és la tarifació de l’estacionament del vehicle privat motoritzat, inclòs en el concepte Transportation Demand Management (TDM). Aquest mecanisme s’aplica habitualment en l’espai públic, però resulta poc comú en àmbits com la universitat. 

Aquest TFE té com a objectiu investigar i analitzar de forma crítica diverses estratègies de tarifació d'aparcaments existents tant en la recerca acadèmica com en casos d'implementació que siguin d'interès (i.e. altres universitats). L'estudi ha de permetre extreure conclusions per l'aplicació d'un sistema de tarifació pels aparcaments de vehicle privat de la UPC, que respongui a les singularitats d’una institució universitària d’ens públic. És d'especial interès incloure el context de cada tipologia de campus en la solució que es planteja, així com proposar solucions que segmentin en funció del perfil de l'usuari, de la seva procedència, el tipus de vehicle, la seva ocupació o d'altres factors.

Tasques a desenvolupar 

  • Fer recerca sobre sistemes de tarifació d'aparcaments tant en l'acadèmia com en casos aplicats.
  • Analitzar críticament diverses estratègies o sistemes i avaluar-ne els efectes.
  • Estudiar la segmentació de l'usuari en funció de diversos criteris.
  • Proposar una o diverses solucions per a la tarifació de l'aparcament en una institució universitària, incloent-hi la segmentació de l'usuari i distingint entre campus de tipologia diferent, tot valorant el seu impacte.

Recursos associats a l'oferta

  • Inventari d'aparcaments dels campus de la UPC.
  • Dades de procedència del personal docent, administratiu i estudiantat.
  • Dades de l'enquesta de mobilitat de la UPC.
  • Informació sobre les característiques o normatives dels aparcaments de la UPC.
  • Política de mobilitat sostenible de la UPC (2015) 

Treballs en curs o defensats

 

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema? Escriu-nos i et contactarem