Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / CONSUM / Residus de laboratori / PAS 1: Identificació i classificació de residus de laboratori / Taula de classificació de residus químics

Taula de classificació de residus químics

ClassificacióDescripcióObservacions
Peu de la taula
DISSOLVENTS HALOGENATS Productes líquids orgànics amb més del 2% d’halogen.

Productes molt tòxics, irritants i en alguns casos cancerígens.

 

Cloroform, tetracloroetilè, diclorbenzè,...

DISSOLVENTS NO HALOGENATS Líquids orgànics que contenen menys d’un 2% d’halògens.

Productes inflamables i tòxics.

Xilol, etanol, benzè, toluè,...

SOLUCIONS AQUOSES INORGÀNIQUES. Bàsiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menys del 10% de concentració d’àcid.

SOLUCIONS AQUOSES INORGÀNIQUES. Àcides de metalls pesants.
SOLUCIONS AQUOSES INORGÀNIQUES. Àcides sense metalls pesants.
SOLUCIONS AQUOSES INORGÀNIQUES. De crom VI.
SOLUCIONS AQUOSES INORGÀNIQUES. Neutres. Solucions aquoses residuals amb ph neutre (7)
SOLUCIONS AQUOSES INORGÀNIQUES. De colorants.
SOLUCIONS AQUOSES INORGÀNIQUES. De fixadors orgànics.
SOLUCIONS AQUOSES INORGÀNIQUES. Mescles d’aigües/dissolvents.
OLIS Olis minerals que provenen d’operacions de manteniment (olis de motor i sintètic).

Els olis contaminats amb productes químics es classificaran en funció del contaminant que continguin (Olis que contenen PCB...)

ÀCIDS.  Inorgànics concentrats. Àcids inorgànics i les seves solucions aquoses concentrades (més del 10% en volum). PH ≤ 3

La barreja d’àcids, en funció de la composició i concentració, pot produir alguna reacció química perillosa amb despreniment de gasos i increment de temperatura.

ÀCIDS. Orgànics concentrats Àcids orgànics líquids i les seves solucions concentrades (més del 10% en volum). PH ≤ 3

Per a evitar aquest risc, abans de fer barreges d'àcids concentrats en un mateix envàs, ha de realitzar-se una prova amb petites quantitats i, si no s'observa reacció alguna, portar a terme la barreja. En cas contrari, els àcids es recolliran per separat.

SÒLIDS. Sals inorgàniques no reactives.

Productes químics sòlids de naturalesa inorgànica.

Sals tipus silicats, clorurs, fosfats,...

Els reactius purs obsolets en estat sòlid es classifiquen com a reactius de laboratori.

SÒLIDS. Pastosos orgànics no halogenats. Productes químics de naturalesa orgànica o contaminats amb productes químics orgànics (sals orgàniques sòlides no clorades, coles, pigments, pintures, vernís).

 

SÒLIDS. Pastosos orgànics halogenats. Productes químics de naturalesa orgànica o contaminats amb productes químics orgànics (coles, pigments contaminats).
SÒLIDS. Envasos buits contaminats. Envasos contaminats amb productes químics. Cada tipus d'envàs contaminat (plàstic, vidre, metall) cal segregar-lo en bidons diferents.

 

Si l'envàs conté producte es classifiquen com a reactius de laboratori.

SÒLIDS. Absorbents contaminats.

Substàncies que absorbeixen productes químics.

Draps, papers, guants amb residus.

PRODUCTES ESPECIALS Productes químics, sòlids o líquids, que per la seva elevada perillositat no han de ser inclosos en cap dels altres grups. Aquests residus no s'han de barrejar entre ells ni amb altres residus d'altres grups.

 

En l'etiqueta de residus de productes especials és essencial fer-hi constar una descripció del residu en l'apartat "Observacions".

REACTIUS DE LABORATORI Envasos de reactius de laboratori. Aquests residus es poden emmagatzemar en el seu envàs original sempre que sigui un envàs homologat per a l'emmagatzematge i transport.

 

Els envasos de reactius s'han de condicionar en caixes per a reactius i és suficient amb etiquetar la caixa sempre amb l'etiqueta "Reactius de laboratori" sempre i quan els envasos de reactius portin l'etiqueta del producte original.